oficiálna stránka basketbalového klubu

ŠKP 08 BANSKÁ BYSTRICA

PORIADOK NA ZÁPASOCH

Upozornenie pre divákov a ostatných účastníkov športových podujatí

na povinnosti vyplývajúce z opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s ochorením COVID-19 >>

V zmysle § 2 ods. 2 a ods. 3 písm. f) a h), § 3 a § 6 v spojení s § 1 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 241/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí, podľa § 48 ods. 4 písm. d), r), s), w), y), z) a aa) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s účinnosťou od 16.08.2021 do odvolania sa budú hromadné športové podujatia Niké Extraligy žien družstva BK ŠKP 08 Banská Bystrica, ako aj družstiev ostatných kategórií a súťaží, konať v stupni OSTRAŽITOSŤ (v okrese Banská Bystrica účinný od 13.09.2021) v režime OTP (osoba očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19; vrátane osôb do 12 rokov veku).

Organizátor hromadného podujatia je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného podujatia pri neprekročení stanovenej kapacity iba osobe s prekrytými hornými dýchacími cestami, ktorá preukáže predložením príslušného dokladu príslušnosť osoby k režimu OTP.

Podľa § 1 ods. 2: za osobu v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19 ("osoba v režime OTP") sa považuje:
a) osoba plne očkovaná alebo
b) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo
c) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Podľa § 1 ods. 1: za plne očkovanú osobu sa považuje osoba:
a) najmenej 14 dní po očkovaní druhou dávkou dvojdávkovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 alebo
b) najmenej 21 dní po očkovaní jednodávkovou vakcínou proti ochoreniu COVID-19 alebo
c) najmenej 14 dní po očkovaní prvou dávkou vakcíny podanej do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 alebo
d) do 12 rokov veku.

Podľa § 1 ods. 4: prevádzkovateľ zariadenia alebo organizátor hromadného podujatia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov hromadného podujatia predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa odseku 1 alebo 2; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia alebo organizátor hromadného podujatia oprávnený nahliadnuť.

Podľa § 1 ods. 3: potvrdenie o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo o prekonaní ochorenia COVID-19, je možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ alebo je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.

Podľa § 3 písm. c): organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je organizátor údaje povinný zničiť.

Za týmto účelom každý návštevník podujatia povinne uvádza údaj o svojom mene a priezvisku a telefonickom alebo emailovom kontakte.

Ďalšie základné povinnosti účastníkov podujatia sú zrejmé z prehľadu >>


Upozornenie pre divákov a ostatných účastníkov športových podujatí

na povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí.

Účastník podujatia je povinný

Účastníkovi podujatia sa zakazuje

Usporiadateľ je oprávnený

Podrobné záväzné pravidlá účasti na podujatiach v ŠH sú uvedené v Organizačnom (návštevnom) poriadku športového podujatia.


Domovský stánok pre zápasy Niké Extraligy žien družstva BK ŠKP 08 Banská Bystrica: Športová hala DUKLA, Cesta na štadión 28, 974 04  Banská Bystrica 4 

Miesto konania zápasov mládežníckych družstiev BK ŠKP 08 Banská Bystrica: Telocvičňa Gymnázia J. G. Tajovského, Tajovského 25, 974 09  Banská Bystrica 9

Miesto konania zápasov družstva mladších mini BK ŠKP 08 Banská Bystrica: Telocvičňa Spojenej školy (Stredná odborná škola), Školská 7, 974 01  Banská Bystrica 1

2%