oficiálna stránka basketbalového klubu

ŠKP 08 BANSKÁ BYSTRICA

PORIADOK NA ZÁPASOCH

Upozornenie pre divákov a ostatných účastníkov športových podujatí

na povinnosti vyplývajúce z opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s ochorením COVID-19 >>

V zmysle § 2 ods. 1 a ods. 3 písm. f), § 3 a § 6 v spojení s § 1 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 261/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí, podľa § 48 ods. 4 písm. d), r), s), w), y), z) a aa) a § 52a ods. 1 a 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s účinnosťou od 25.11.2021 do odvolania sa budú hromadné športové podujatia Niké Extraligy žien družstva BK ŠKP 08 Banská Bystrica konať BEZ DIVÁKOV s umožnením vstupu na hromadné podujatie iba osobám v režime PLNE OČKOVANÍ A PREKONANÍ (osoba kompletne očkovaná a osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami).

Organizátor hromadného podujatia je podľa § 52a ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. povinný požadovať od osôb vstupujúcich na hromadné podujatie splnenie podmienok a umožniť vstup do priestorov hromadného podujatia iba osobe s prekrytými hornými dýchacími cestami, ktorá preukáže svoju totožnosť a predložením príslušného dokladu príslušnosť osoby k režimu PLNE OČKOVANÍ A PREKONANÍ (pozn.: a pre športovcov a členov realizačného tímu profesionálnej ligy aj v režime OTP pri dodržaní podmienky o testovaní podľa § 6 písm. b) vyhlášky) a predloží svoj telefonický alebo e-mailový kontakt. Osobe, ktorá odmietne preukázať splnenie podmienok, je podľa § 52a ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. organizátor povinný vstup na hromadné podujatie odoprieť.

Podľa § 1 ods. 1: za „osobu v režime OP“ sa považuje:
a) osoba kompletne očkovaná,
b) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.
(pozn.: za „osobu v režime OTP" sa okrem osoby v režime OP považuje športovec a členov realizačného tímu profesionálnej ligy aj akoosoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu).

Podľa § 1 ods. 2: za kompletne očkovanú osobu sa považuje osoba:
a) najmenej 14 dní a najviac jeden rok po očkovaní druhou dávkou dvojdávkovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 alebo
b) najmenej 21 dní a najviac jeden rok po očkovaní jednodávkovou vakcínou proti ochoreniu COVID-19 alebo
c) najmenej 14 dní a najviac jeden rok po očkovaní prvou dávkou vakcíny podanej do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 alebo
d) osoba do 12 rokov a 2 mesiacov veku.

Podľa § 1 ods. 3: za osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, sa považuje osoba:
osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu; u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast dieťaťa vydaného na základe pozitívneho antigénového testu vykonanom v mobilnom očkovacom mieste, vydaného do 15.11.2021.

Podľa § 1 ods. 4: potvrdenie o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 (pozn.: aj o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo o prekonaní ochorenia COVID-19 u športovcov profesionálnej ligy), je možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ alebo je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.

Podľa § 3 písm. e): organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je organizátor údaje povinný zničiť.

Ďalšie základné povinnosti účastníkov podujatia sú zrejmé z prehľadu >>


Upozornenie pre divákov a ostatných účastníkov športových podujatí

na povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí.

Účastník podujatia je povinný

Účastníkovi podujatia sa zakazuje

Usporiadateľ je oprávnený

Podrobné záväzné pravidlá účasti na podujatiach v ŠH sú uvedené v Organizačnom (návštevnom) poriadku športového podujatia.


Domovský stánok pre zápasy Niké Extraligy žien družstva BK ŠKP 08 Banská Bystrica: Športová hala DUKLA, Cesta na štadión 28, 974 04  Banská Bystrica 4 

Miesto konania zápasov mládežníckych družstiev BK ŠKP 08 Banská Bystrica: Telocvičňa Gymnázia J. G. Tajovského, Tajovského 25, 974 09  Banská Bystrica 9

Miesto konania zápasov družstiev minižiačok BK ŠKP 08 Banská Bystrica: Telocvičňa Spojenej školy (Stredná odborná škola), Školská 7, 974 01  Banská Bystrica 1

2%