oficiálna stránka basketbalového klubu

ŠKP 08 BANSKÁ BYSTRICA

VSTUP NA ZÁPASY


Domovský stánok pre zápasy Niké Extraligy žien družstva BK ŠKP 08 Banská Bystrica:

Športová hala DUKLA, Cesta na štadión 28, 974 04  Banská Bystrica 4 


V zmysle § 2 ods. 1 a ods. 2 písm. f), § 3 a § 6 v spojení s § 1 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 261/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí, podľa § 48 ods. 4 písm. d), r), s), w), y), z) a aa) a § 52a ods. 1 a 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s účinnosťou od 25.11.2021 do odvolania sa budú hromadné športové podujatia Niké Extraligy žien družstva BK ŠKP 08 Banská Bystrica konať BEZ DIVÁKOV s umožnením vstupu na hromadné podujatie iba osobám v režime PLNE OČKOVANÍ A PREKONANÍ (osoba kompletne očkovaná a osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami).

Organizátor hromadného podujatia je podľa § 52a ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z.povinný požadovať od osôb vstupujúcich na hromadné podujatie splnenie podmienok a umožniť vstup do priestorov hromadného podujatia iba osobe s prekrytými hornými dýchacími cestami, ktorá preukáže svoju totožnosť a predložením príslušného dokladu príslušnosť osoby k režimu PLNE OČKOVANÍ A PREKONANÍ (pozn.: a pre športovcov a členov realizačného tímu profesionálnej ligy aj v režime OTP pri dodržaní podmienky o testovaní podľa § 6 písm. b) vyhlášky) a predloží svoj telefonický alebo e-mailový kontakt. Osobe, ktorá odmietne preukázať splnenie podmienok, je podľa § 52a ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. organizátor povinný vstup na hromadné podujatie odoprieť.

Podrobnejšie podmienky vstupu sú uvedené na stránke Poriadok na zápasoch >>

Podľa uvedenej vyhlášky sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia.

Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon hromadných podujatí nevyhnutných s priebehom profesionálnych súťaží vo vybraných športoch vrátane basketbalovej Niké Extraligy žien a Niké SBL, pričom účasť divákov na hromadných podujatiach sa zakazuje a tieto musia dodržiavať podmienku testovania hráčov a členov realizačného tímu klubov alebo tímov zúčastňujúcich sa súťaží podľa § 2 ods. 3 písm. f) pomocou RT-PCR testu na zistenie prítomnosti koronavírusu SARS-CoV-2 (výter z nosa a nosohltana) alebo prostredníctvom antigénového testu zabezpečeného zo strany klubov pred každým súťažným kolom (nie dlhšiu dobu ako 48 hodín pred stretnutím), najviac však v rozsahu raz za 7 dní.

Všetky ostatné podujatia súťažných stretnutí nižších vekových a výkonnostných kategórií sú do odvolania zakázané a rozhodnutím HK SBA–C č. 150/211120 sú súťaže prerušené.


CENNÍK VSTUPNÉHO   

Skupina divákov Cena vstupu na zápas
Jednotné vstupné 3,00 €
Deti do 15 rokov bezplatne
Hráčky BK ŠKP 08 BB bezplatne

Pre priaznivcov družstva hostí sú vyhradené miesta v sektore A.


Účasťou na zápase sa účastník športového podujatia zaväzuje dodržiavať Organizačný (návštevný) poriadok športového podujatia a výslovne súhlasí so strpením príslušných úkonov a uplatnením prípadných sankcií zo strany organizátora podujatia voči nemu vyplývajúcich z prípadného konania účastníka podujatia v rozpore s ním.

Organizačný (návštevný) poriadok športového podujatia

Plán hľadiska Športovej haly DUKLA

Upozornenie pre účastníkov podujatia na povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí

Upozornenie pre účastníkov podujatia na povinnosti vyplývajúce z opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s ochorením COVID-19

2%