oficiálna stránka basketbalového klubu

ŠKP 08 BANSKÁ BYSTRICA

PORIADOK NA ZÁPASOCH

Finálový turnaj Majstrovstiev SR I. ligy kadetiek - Final 8 Zvolen, 2. - 4. júla 2021

Miesto konania stretnutí finálového turnaja: RATES ARENA, Neresnícka cesta 13, 960 01  Zvolen 1.

Finálový turnaj bude organizovaný s možnosťou účasti obecenstva za predpokladu splnenia podmienok pre vstup a účasť na hromadnom športovom podujatí vyplývajúcich z opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s ochorením COVID-19 a z Organizačného (návštevného) poriadku športového podujatia, ktorý sa primerane vzťahuje aj na tento finálový turnaj. Vstup na podujatie je bezplatný.

Upozornenie pre návštevníkov a ostatných účastníkov finálového turnaja 

Podľa § 5 ods. 7 písm. j): organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatia iba osobe, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín.v zmysle vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 223/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí vydanej podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (opatrenia pre územie okresu Zvolen – I. stupeň ostražitosti), účinnej od 28.06.2021.

Podľa § 7 ods. 1: podmienku negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19 je možné nahradiť potvrdeniami o skutočnostiach:
- že osoba je 21 dní až 90 dní po očkovaní prvou dávkou dvojdávkovej vakcíny alebo
- že osoba je 21 dní až 12 mesiacov po očkovaní jednodávkovou vakcínou alebo druhou dávkou dvojdávkovej vakcíny alebo prvou dávkou vakcíny podanej do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 alebo
- že osoba prekonala ochorenie COVID-19 najviac pred 180 dňami alebo
- že osoba je vo veku do 10 rokov.

Podľa § 7 ods. 2: prevádzkovateľ zariadenia alebo organizátor hromadného podujatia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov hromadného podujatia predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa odseku 1; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia alebo organizátor hromadného podujatia oprávnený nahliadnuť.

Podľa § 2 písm. c): organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je organizátor údaje povinný zničiť.

Za týmto účelom každý návštevník podujatia povinne uvádza údaj o svojom mene a priezvisku a telefonickom alebo emailovom kontakte.

Ďalšie základné povinnosti účastníkov podujatia sú zrejmé z prehľadu >>


Upozornenie pre divákov a ostatných účastníkov športových podujatí

na povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí.

Účastník podujatia je povinný

Účastníkovi podujatia sa zakazuje

Usporiadateľ je oprávnený

Podrobné záväzné pravidlá účasti na podujatiach v ŠH sú uvedené v Organizačnom (návštevnom) poriadku športového podujatia.


Domovský stánok pre zápasy Niké Extraligy žien družstva BK ŠKP 08 Banská Bystrica: Športová hala DUKLA, Cesta na štadión 28, 974 04  Banská Bystrica 4 

Miesto konania zápasov mládežníckych družstiev BK ŠKP 08 Banská Bystrica: Telocvičňa Gymnázia J. G. Tajovského, Tajovského 25, 974 09  Banská Bystrica 9

Miesto konania zápasov družstva mladších mini BK ŠKP 08 Banská Bystrica: Telocvičňa Spojenej školy (Stredná odborná škola), Školská 7, 974 01  Banská Bystrica 1

2%