oficiálna stránka basketbalového klubu

ŠKP 08 BANSKÁ BYSTRICA

Športové gymnázium od 01.01.2019 s novým názvom

Riaditeľstvo Športového gymnázia oznamuje, že dňom 1. januára 2019 dochádza k transformácii tejto vzdelávacej inštitúcie na Strednú športovú školu, Trieda SNP 54, Banská Bystrica.

Žiaci 9. ročníka ZŠ

majú možnosť v školskom roku 2019/2020 vybrať si z nasledovných študijných odborov:

*Športové gymnázium (kód študijného odboru: 7451 J 00 - doterajší študijný odbor)

- absolvent školy má možnosť po štvorročnom štúdiu získať úplné stredné všeobecné vzdelanie (vyššie sekundárne) ukončené maturitnou skúškou a má možnosť získať II. kvalifikačný stupeň trénera vo zvolenom športe (maturitná skúška z predmetu Základy športovej prípravy); otvárame dve triedy pre 56 žiakov;

*Športový manažment (kód študijného odboru: 7471 M 00)

- absolvent školy má možnosť po štvorročnom štúdiu získať úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne) ukončené maturitnou skúškou a získa III. kvalifikačný stupeň trénera vo zvolenom športe; otvárame jednu triedu pre 24 žiakov.

Študijné odbory spájajú športovú kariéru športovo nadaných žiakov so vzdelávaním tak, aby žiaci úspešne iniciovali a rozvinuli aktívnu športovú kariéru v kombinácii so získaním vzdelania pre vysokú školu a na povolanie. Žiak má možnosť počas štúdia na žiadosť zákonného zástupcu študovať podľa individuálneho učebného plánu.

Stredná športová škola, Trieda SNP 54, Banská Bystrica bude prijímať žiakov 9. ročníka základných škôl na štúdium po úspešnom absolvovaní talentových skúšok, ktoré sa budú konať v mesiaci marec - apríl 2019. Kritériá a termín skúšok pre prijímanie žiakov budú zverejnené v januári 2019.

Sme presvedčení, že športová verejnosť privíta rozšírenie možnosti štúdia a veríme, že práve táto transformácia prispeje k ďalšiemu  skvalitneniu podmienok pre poskytovanie športovej prípravy a najmä pre vzdelávanie našich žiakov. 

2%